تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - برنامه میانترم مهندسی مدیریت پروژه البرز [به روز شده]

[آپدیت 94.09.05]

  • کنترل پروژه 94.09.12

فصل های

1-2-3-4-5-7-9-10-11-13

  • استانداردهای مدیریت پروژه. 94.09.12

فصل 1 _3_5 کتاب

  • مدیریت کارگاه و منابع انسانی پروژه 94.09.12
فصل 1,4,5,6
  • قوانین حاکم بر پروژه:94.09.12
جزوه علی قربانی+ جزوه اینجانب
  • مدیریت ایمنی کارگاه
براساس ارزیابی بر اساس نمره پایان ترم، حضور در کلاس و...