تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دریافت جزوه کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه کارشناسان مسئول دفتر مهندسی و نظارت


 کارگاه آموزشی مبانی مدیریت پروژه و قوانین حاکم بر پروژه ویژه کارشناسان مسئول دفتر مهندسی و نظارت راه آهن ج.ا.ا برگزار گردید.

 
: دریافت جزوه کارگاه آموزشی