تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دانشجویان زیر در اسرع وقت با اینجانب تماس بگیرند

دانشجویان زیر جهت تعین تکلیف وضعیتشان در اسرع وقت از طریق ایمیل با اینجانب تماس بگیرند

  •  بیت اله ملکی در خصوص تحویل پروژه پایانی و تعیین تاریخ ارائه پروژه

همچنین دانشجویانی زیر ترم گذشته کار آموزی داشته اند  جهت ارائه گزارش کار آموزی خود اقدام نمایند.
  • کبری عباسی
  • سهیلا عبدی
  • محمود مهدلوزین
  • آرزو مهدوی